หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

084-4287641

นายวิจัย อาจวิชัย

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

085-4620579

  • วิสัยทัศน์

    การคมนาคมสะดวก มีรายได้ การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง การบริหารจัดการที่ดี

ข่าวสารชาวอบต.นากอก

กิจกรรมชาวอบต.นากอก

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

งานรำลึกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชนุภาพฯมูลมังอีสาน ประจำปี 2567
31 มกราคม 2567

พี่น้อง อบต.นากอก เราดูแล

13
หมู่
5,110
ประชากร
23.45
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)