กองช่าง
 • นายวิจัย อาจวิชัย

  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร 085-4620579

 • นายวิจัย อาจวิชัย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร : 085-4620579

 • นายธนารัตน์ พลโยธา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสุชานันท์ สุวรรณไตรย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายจักรกฤษณ์ จิตรขยัน

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานไฟฟ้า

 • นางสาวอินธุอร คำนนท์

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป