สำนักปลัด
 • นายวิจัย อาจวิชัย

  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร : 085-4620579

 • นางสุธีรา ทองเกลียว

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร : 061-0316798

 • ส.ต.ท.มานพ อะมะมูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวสมพร กุมภิโร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสุปรียา คำนนท์

  นิติกรชำนาญการ

 • นางศิริขวัญ สุภามาตย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวปภาภัสสร์ ผิวทอง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • นางสาวพิมพ์ใจ ฤาชัย

  จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • นางสาวนริศรา ดีตะขบ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายนฤเบศร์ มาลาสาย

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาวอรณี แก้วดี

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่บริกรฯ

 • นายสัญญา คำนนท์

  พนง.จ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง

 • นายอรรถพล ศรีโยหะ

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

 • นายประดิษฐ์ พิกุลศรี

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป

 • นายจักรพันธ์ งามฉลวย

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบตัิหน้าที่คนงานทั่วไป

 • นายศรัญญู คำนนท์

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนสวน