กองคลัง
 • นายวิจัย อาจวิชัย

  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร. 085-4620579

 • นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 093-324-8122

 • นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายจิระศักดิ์ หนูแท่น

  จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสาวอุมาวดี ดีดวงพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวดารินทร์ จันทรา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปราริฉัตร แก้ววงษ์หัด

  พนง.จ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป