ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

10

24 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

23

9 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านนาสองเหมือง ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านนาสองเหมือง ประจำปีงบประมาณ 2567

20

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ การดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 วั

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ การดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 วั

17

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอาชีพทำสเปรย์สมุนไพร และยาดมโบราณให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอาชีพทำสเปรย์สมุนไพร และยาดมโบราณให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

32

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

37

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมงานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 “วันท้องถิ่นไทย”

ภาพกิจกรรมงานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 “วันท้องถิ่นไทย”

44

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

63

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

59

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

61

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

71

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรมงานกรมพระยาดำรงฯรำลึกและมูลมังอีสาน ประจำปี 2567

ประมวลภาพกิจกรรมงานกรมพระยาดำรงฯรำลึกและมูลมังอีสาน ประจำปี 2567

78

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

92

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566(อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566(อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น)

83

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

59

26 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

55

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวความคิด

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวความคิด

85

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

86

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี  พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566

83

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566

86

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...