กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นายวิจัย อาจวิชัย

  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

  โทร. 085-4620579

 • นายอาทิตย์ เนตรโสภา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  โทร : 087-5817719

 • นายเจษฏา วงค์กระโซ่

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวดวงนภา คำนนท์

  ครู คศ.๑

 • -ว่าง- (รอบัญชีกรมฯ)

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • -ว่าง- (รอบัญชีกรมฯ)

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางภัทรวดี รุ่งโรจน์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสุภัทรา สิงห์แก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางนวลออง ยุบลพันธ์ุ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวพัชรี เจริญตา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาววรัญญา กรังพานิช

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยแสง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวขวัญชุดา นารีนุช

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)