หน่วยตรวจสอบภายใน
  • นายวิจัย อาจวิชัย

    ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

    โทร. 085-4620579

  • นางสาวจิราวรรณ ฤทธิวงษ์

    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

    โทร : 094-2842206