แหล่งท่องเที่ยว
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
20
21 มกราคม 2567