ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน ๓ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๑๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ สายทาง
11 มกราคม 2564

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 เซนติเมตร ได้ที่นี่