ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 ธันวาคม 2565

0


องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก "งดรับ-งดให้ของขวัญ" (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ หรือวาระโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ อันจะนำไปสู่หลักปฏิบัติให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยต่อไป สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสโดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใด

 

เอกสารแนบ