ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอกผ่านทางออนไลน์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอกผ่านทางออนไลน์
1 ตุลาคม 2564

0