ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...
16 กุมภาพันธ์ 2567

74


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกได้รับแจ้งจากอำเภอนิคมคำสร้อยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกเณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลประกอบรับฟังความคิดเห็นตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกำกระทรวงดังกล่าว