ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.นากอก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนากอก สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
1 ธันวาคม 2566

58


อบต.นากอก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนากอก สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีควาาสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการ

ทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า อถล.

ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล.ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลนากอก

4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนร่วม

6.เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7.เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตนเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากอกทราบ

3.สื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองฃ

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

5.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่

1.สมัครด้วยตนเองที่ อบต.นากอก

2.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 042620976