ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนากออกที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะเนนการบริหารงานภายในองค์กรและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (IIT 2024)
12 มกราคม 2567

30