ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรี่ยไร ขอบริจาค
5 มกราคม 2567

37


โปรดระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรี่ยไรขอรับบริจาคเงินสนับสนุนจากประชาชน  แอบอ้างบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการป้องกัน เชิดชู ๓ สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น

- กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกถึงบุญคุณแผ่นดิน บุญคุณบรรพบุรุษ ร่วมฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก้ประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบพฤติกรรม

ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวและอย่าได้หลงเชื่อโดยง่าย