ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗
2 มกราคม 2567

67


มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑.จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักท่องเที่่ยวและผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ ให้มีเพียงพอตามรอบการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน

๒.จัดเจ้าหน้าที่ บุคลากรเพิ่มเติมในการเก็บขนขยะ ในสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณจัดงานเทศกาลให้เพียงพอ รวมถึงเพิ่มความถี่ของรอบในการเก็บขนขยะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง

๓.จัดให้มีถึงขยะแบบแยกประเภทในบริเวณจุดแวะพักระหว่างทางให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้บริการจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง

๔.ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว ในการรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมถึงช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีปัญหาถึงขยะไม่เพียงพอหรือปริมาณขยะล้นถังขยะ

๕.สนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ