ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
21 ธันวาคม 2566

64


ด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม/โครงการ ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิทธิและผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมาย

งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน