ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
20 ธันวาคม 2566

64


คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 158 ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 240 ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 27 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน