ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
44
16 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการยกระดับค่าคะแนนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้ผ่านเกณฑ์ตามแบบแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป