ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
41
12 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายไชยณรงค์  วงษ์ประชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 3 คน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ครูโรงเรียนของรัฐ จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 คน นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 คน และผู้แทนประชาชน จำนวน 2 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จนได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ดังนี้ เพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567 จำนวน 63 โครงการ และองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกจะนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป