ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
43
9 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิจัย  อาจวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 คน และผู้แทนประชาชน จำนวน 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จนได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 1. ประชาชนตำบลนากอกมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 2. โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ที่ประชุมมีมตินำร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯต่อไป และองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกจะนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป