Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
 ประวัติความความเป็นมา
 ข้อมูลการติดต่อ
 สภาพทั่วไปและสภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นากอก
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นากอก
หนังสือนัดประชุมสภา อบต.นากอก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การเลื่อนเงินเดือนครู อบต.
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
รายงานผลตามนโยบาย   No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
อุทาหรณ์คดีทุจริต
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ควมคุมภายใน
บริหารจัดการความเสี่ยง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที,เครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 29 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 23 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๗๑๒ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 12 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 26 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านศรีชมภู(ทางไปสำนักสงฆ์เม่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 19 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 16) 4 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 28 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน(สายหอปู่ตา) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 28 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 27 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ(บันไดอลูมิเนียม) ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 24 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 23 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓ รายการ ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 22 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 20 มี.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 21) 9 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 9 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 9 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 9 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 9 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 8 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 8 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านโนนสว่าง(เลียบคลองฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 3 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน/ถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 3 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 3 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาอบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 3 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๓-๐๐๒๙ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 23 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๘๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 21 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนายสมดี ตาทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 8 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(รายนายจิตร ทาคำวงษ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เพื่อใช้ในงานราชการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์คนพิการทั่วไปตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 23 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 23 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องราชสักการะสำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวที,เวทีแคทวอล์คเดินแบบผ้าพื้นเมือง-ผ้าไทย,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวทีพร้อมติดตั้ง ,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ ๑ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 10 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 10 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 10 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 10 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ) ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 10 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 6 ม.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 25) 5 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 5 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ดู : 28) 4 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำหรับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทร้พย์ (ดู : 33) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ(ค่ายศิลปะการวาดภาพระบายสี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 30 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 24 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวที,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 4 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 84) 25 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 5 ต.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06490206@dla.go.th/nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs