Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นายวิจัย อาจวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
 ประวัติความความเป็นมา
 ข้อมูลการติดต่อ
 สภาพทั่วไปและสภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นากอก
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นากอก
หนังสือนัดประชุมสภา อบต.นากอก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การเลื่อนเงินเดือนครู อบต.
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
รายงานผลตามนโยบาย   No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
อุทาหรณ์คดีทุจริต
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ควมคุมภายใน
บริหารจัดการความเสี่ยง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 7) 11 ก.ย. 2566
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่การปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนกันยายน 2566 (ดู : 6) 11 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 43) 23 ส.ค. 2566
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 31) 18 ส.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 20) 11 ส.ค. 2566
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นทางออนไลน์ผ่านทาง QR Code (ดู : 27) 20 ก.ค. 2566
ร่วมด้วยช่วยกัน ลดขยะในชุมชน คัดแยะขยะก่อนทิ้ง ด้วยหลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (ดู : 31) 17 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 (ดู : 34) 27 มิ.ย. 2566
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 32) 27 มิ.ย. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 42) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 175) 12 มิ.ย. 2566
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ดู : 397) 1 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 138) 1 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ดู : 154) 1 พ.ค. 2566
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 71) 27 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 57) 5 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก พ.ศ.2566 (ดู : 56) 24 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (ดู : 53) 21 มี.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 50) 21 มี.ค. 2566
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 64) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายทองรูปพรรณในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 57) 22 ก.พ. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 63) 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 (ดู : 62) 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (ดู : 63) 7 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 79) 31 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 69) 6 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ดู : 84) 4 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 67) 28 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 94) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_06490206@dla.go.th เป็นอีเมล์กลาง (ดู : 69) 7 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จำนวน 2 ฉบับ (ดู : 97) 30 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (ดู : 94) 18 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ดู : 100) 4 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 93) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 115) 25 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ดู : 103) 25 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 113) 21 ต.ค. 2565
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 118) 19 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... (ดู : 119) 18 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง คุณสมบัติการขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 111) 7 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 80) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 29) 30 ก.ย. 2565
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 121) 29 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (พ.ศ. 2566 – 2570) (ดู : 105) 19 ก.ย. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 115) 13 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... (ดู : 128) 8 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลนากอก (ดู : 30) 5 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 111) 31 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (ดู : 126) 29 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 120) 26 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 127) 17 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ดู : 135) 18 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 137) 6 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 131) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 127) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (ดู : 144) 20 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ประสบปัญหาหนี้สิน เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ดู : 160) 13 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 189) 1 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น โดยสามารถสแกน QR Code แบบสำรวจฯ หรือกดลิงค์ https://bit.ly/3JYhTZY (ดู : 142) 19 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ดู : 150) 25 เม.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : saraban_06490206@dla.go.th/nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs