Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2566 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (พ.ศ. 2566 – 2570) (ดู : 9)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... (ดู : 22)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (ดู : 19)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน(คอสะพานข้ามห้วยขี้เหล็ก) หมู่ที่ ๖ บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ห้องกองการศึกษาฯ(โซนห้องผู้บริหาร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 13)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 9)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 10)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  (ดู : 34)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  (ดู : 35)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (ดู : 49)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร (ดู : 147)
รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน ๓ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๑๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ สายทาง (ดู : 273)
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์-ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 220)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์-คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์  (ดู : 203)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ดู : 24)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 38)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 240)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ครั้งที่ื ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 226)
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 248)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 239)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต
อบต.นากอก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs